Δικαίωση σε πελάτη της ΔΕΗ έφερε η απόφαση από το Μονομελές Πρωτοδικείο Θηβών, όπου ορίζει πως υπόκεινται στην πενταετή παραγραφή αξιώσεων για ανεξόφλητα τιμολόγια. «Τα ανεξόφλητα τιμολόγια παροχής ηλεκτρικού ρεύματος έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμα άμα τη λήψη τους. Όταν παραγραφεί η κύρια αξίωση συμπαραγράφονται και οι παρεπόμενες από αυτή αξιώσεις ακόμη και αν δεν συμπληρώθηκε η παραγραφή που ισχύει για αυτές, στις οποίες περιλαμβάνεται και η αξίωση περί τόκων» αναφέρεται μεταξύ άλλων στο σκεπτικό.

Ειδικότερα, στην απόφαση σημειώνεται πως «με το από 14-05-2010 συμβόλαιο παροχής ηλεκτρικού ρεύματος για επαγγελματική χρήση η ενάγουσα ανέλαβε, ως «Προμηθευτής», την υποχρέωση έναντι της εναγομένης να ηλεκτροδοτήσει το κείμενο στη Θήβα και επί της οδού . , αριθ. . ακίνητό της με «εναλλασσόμενο ρεύμα 50 περιόδων τριφασικό, τάσεως 181 βολτ, ισχύος περίπου 15 KVA», αυτή δε ως «Καταναλωτής» να καταβάλλει την αξία του καταναλωμένου ηλεκτρικού ρεύματος, σύμφωνα με τους όρους του συμβολαίου».

Στα πλαίσια της υποχρεώσεώς της αυτής η ενάγουσα παρέσχε στην εναγομένη την υπ’ αριθ. . παροχή ηλεκτρικού ρεύματος με τιμολόγιο Γ21 επαγγελματικό. Ωστόσο, σημειώνεται ότι «παρά το γεγονός ότι η εναγομένη έκανε χρήση του παρεχόμενου ηλεκτρικού ρεύματος στις εγκαταστάσεις της, έπαυσε να είναι συνεπής στις υποχρεώσεις της και δεν κατέβαλε στην ενάγουσα, ως όφειλε, τα συνολικά ποσά των λογαριασμών που εξέδιδε και της απέστελλε και αφορούσαν τη χρονική περίοδο από 21-11-2013 έως 25-05-2015. Ο τελευταίος λογαριασμός εκδόθηκε στις 29-04-2015 (με λήξη προθεσμίας πληρωμής στις 25-05-2015) με συνολικό ποσό πληρωμής 6.679,84 ευρώ, μετά την αφαίρεση της προκαταβολής ποσού τριακοσίων (300) ευρώ που είχε καταβάλει η εναγομένη και των χρεώσεων ΔΤ, ΔΦ, ΤΑΠ και ΕΡΤ, το οποίο μέχρι σήμερα οφείλεται στην ενάγουσα. Η εκπλήρωση της παροχής από την εναγόμενη είχε συμφωνηθεί με τη σύμβαση σε ορισμένη (δήλη) ημέρα, η οποία συμπίπτει με την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας πληρωμής εκάστου λογαριασμού της ΔΕΗ, η οποία έγκαιρα σχετικώς ειδοποιείτο, με τη παρέλευση δε της ημερομηνίας αυτής κατέστη υπερήμερη».

Σύμφωνα με την απόφαση «η ένδικη αξίωση της ενάγουσας Δ.Ε.Η. για την καταβολή του τιμήματος της παρεχόμενης από αυτήν στην εναγομένη ηλεκτρικής ενέργειας και εκτελέσεως της μεταξύ τους καταρτισθείσας συμβάσεως παροχής ηλεκτρικού ρεύματος…, γεννήθηκε κατά το χρονικό διάστημα από 21-11-2013 έως 25-05-2015, αφού κατ’ αυτό το χρονικό διάστημα επήλθε το δικαιοπρακτικό γεγονός της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, από το οποίο πηγάζει η ένδικη απαίτηση, ήταν δε δυνατή και η δικαστική επιδίωξη της αντίστοιχης απαιτήσεως του τιμήματος, που αναλογούσε στη μηνιαία καταναλισκόμενη εκ μέρους της εναγομένης ηλεκτρική ενέργεια, εφόσον η ενάγουσα δεν επικαλείται νομικούς λόγους που την εμπόδιζαν να επιδιώξει δικαστικός το αντίστοιχο τίμημα».

Όπως προστίθεται «οι ένδικες αξιώσεις είναι περιοδικώς καταβλητέες (επαναλαμβανόμενες παροχές), διαφόρου μεν κάθε φορά ύψους, αλλά σαφώς καθορισμένου εκ των προτέρων περιεχομένου, οι οποίες δεν διατελούν ως προς τη γένεση και ύπαρξή τους υπό αίρεση, αλλά παράγονται διά μόνης της παρόδου του αναγκαίου χρόνου».

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ