ÓõæÞôçóç óôçí ÏëïìÝëåéá ôçò ÂïõëÞò ôïõ ó÷åäßïõ íüìïõ: "Åêóõã÷ñïíéóìüò ôïõ ðëáéóßïõ ëåéôïõñãßáò ôçò ÅðéôñïðÞò ÊåöáëáéáãïñÜò - Ðñüãñáììá óõíåéóöïñÜò Äçìïóßïõ óå åõÜëùôïõò ïöåéëÝôåò ìÝ÷ñé ôç ìåôáâßâáóç ôçò êáôïéêßáò ôïõò óôïí öïñÝá áðüêôçóçò êáé åðáíáìßóèùóçò ôïõ êåöáëáßïõ Á' ôïõ ìÝñïõò äåõôÝñïõ ôïõ ôñßôïõ âéâëßïõ ôïõ í. 4738/2020 - ÅíóùìÜôùóç óôçí åëëçíéêÞ íïìïèåóßá ôùí Ïäçãéþí (ÅÅ) 2020/1151 êáé (ÅÅ) 2021/1159, íÝïò ìåéùìÝíïò Åíéáßïò Öüñïò Éäéïêôçóßáò ÁêéíÞôùí (ÅÍ.Ö.É.Á.), åðåßãïõóåò öïñïëïãéêÝò êáé ôåëùíåéáêÝò ñõèìßóåéò ãéá ôçí áíôéìåôþðéóç éäßùò ôçò åíåñãåéáêÞò êñßóçò êáé Üëëåò äéáôÜîåéò", ÔåôÜñôç 23 Ìáñôßïõ 2022. (ÃÉÙÑÃÏÓ ÊÏÍÔÁÑÉÍÇÓ/EUROKINISSI)

Δριμεία επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπέλυσε το βράδυ της Τρίτης η Ελληνική Λύση, χαρακτηρίζοντας τον πρωθυπουργό «εκτός τόπου και χρόνου»

«Ο πρωθυπουργός που εδώ και 5 χρόνια έχει βυθίσει την Ελλάδα και τους Έλληνες στην ανασφάλεια, βρήκε την “λύση”: Υποχρεώνει τους Έλληνες να καταφύγουν στην ιδιωτική ασφάλιση!

Επιπλέον, ο εκτός τόπου και χρόνου πρωθυπουργός, αποκάλυψε ότι έχουμε πλέον 57% ρεύμα από ΑΠΕ και θέλει να γεμίσει την χώρα με 24.000 ανεμογεννήτριες, παρά το γεγονός ότι οι Έλληνες πληρώνουν πανάκριβα το ρεύμα από τις ΑΠΕ του κ. Μητσοτάκη» τονίζει σε ανακοίνωσή της η Ελληνική Λύση.

«Παρά τα όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή, ο κύριος Μητσοτάκης προκαλώντας το πανελλήνιο, ισχυρίστηκε ότι θα φέρει και άλλους μετανάστες ως εργάτες. Ελπίζουμε μόνο να μην χρησιμοποιήσει την Χαμάς ως γραφείο ευρέσεως εργασίας» συνεχίζει η Ελληνική Λύση.

«Η μόνη μας ελπίδα είναι η δήλωση του ότι θα χρησιμοποιήσει στο Μέγαρο Μαξίμου την “τεχνητή νοημοσύνη” αφού η παρούσα “κυβερνητική νοημοσύνη” έχει οδηγήσει τη χώρα στην καταστροφή!» καταλήγει η ανακοίνωση.

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ