Δείτε όλα τα ψίχουλα που μοιράζει ο εθνικός προδότης για να εξαγοράσει τους ψήφους

Κατά 67 ευρώ θα αυξηθεί από την 1η Απριλίου ο μεικτός κατώτατος μισθός και θα φθάσει στα 780 ευρώ από 713 σήμερα. Η αύξηση στον καθαρό μισθό είναι 57,7 ευρώ, και διαμορφώνεται στα 667 ευρώ από 614,1 σήμερα.

Οι σχετικές ανακοινώσεις έγιναν χθες από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Κωστή Χατζηδάκη που βάζουν στην τσέπη 7,5 χιλιάρικα τον μήνα, έχουν ένα σωρό ατέλειες και δεν έχουν δουλέψει στη ζωή τους πραγματικά ούτε μια ώρα.

Ούτε ο ένας ούτε ο άλλος έχουν πραγματικά ένσημα και ό,τι ένσημα έχει κολλήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι από δουλειές λουφαδόρικες (αργομισθίες δηλαδή) που του εξασφάλιζε ο γερό Μητσοτάκης. Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Εργασίας, με τον κατώτατο μισθό αμείβονται σήμερα στην Ελλάδα 585.000 εργαζόμενοι. Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Εργασίας τα επιδόματα προϋπηρεσίας μέχρι τις 14 Φεβρουαρίου του 2022 για όσους αμείβονται με τις κατώτερες αποδοχές διαμορφώνονται ως εξής:

– Προϋπηρεσία 0-3 έτη έως τον Φεβρουάριο του 2022: 780 ευρώ
– Προϋπηρεσία 3-6 έτη έως τον Φεβρουάριο του 2022: 858 ευρώ
– Προϋπηρεσία 6-9 έτη έως τον Φεβρουάριο του 2022: 936 ευρώ
– Προϋπηρεσία 9 έτη και άνω έως τον Φεβρουάριο του 2022: 1.014 ευρώ

Το επίδομα προϋπηρεσίας, ανέρχεται σε ποσοστό 10% για κάθε τριετία και μέχρι τρεις τριετίες για τους υπαλλήλους και 5% για κάθε τριετία και μέχρι έξι τριετίες για τους εργατοτεχνίτες. Για όσους παίρνουν επίδομα γάμου, το οποίο είναι 10%, οι νέοι ελάχιστοι μισθοί διαμορφώνονται ως εξής:

– Προϋπηρεσία 0-3 έτη έως τον Φεβρουάριο του 2022: 858 ευρώ
– Προϋπηρεσία 3-6 έτη έως τον Φεβρουάριο του 2022: 936 ευρώ
– Προϋπηρεσία 6-9 έτη έως τον Φεβρουάριο του 2022: 1.014 ευρώ
– Προϋπηρεσία 9 έτη και άνω έως τον Φεβρουάριο του 2022: 1.115 ευρώ

Το επίδομα γάμου το δικαιούνται σε κάθε περίπτωση οι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις – μέλη των εργοδοτικών οργανώσεων που συμβάλλονται στην ΕΓΣΣΕ αλλά σύμφωνα με την άποψη της νομικής υπηρεσίας της ΓΣΕΕ δευτερευόντως μπορούν να το διεκδικήσουν όλοι οι έγγαμοι μισθωτοί της χώρας.

Στα 479,17 ευρώ το επίδομα ανεργίας

Με την αύξηση του μισθού κατά 9,4% από 1η Απριλίου 2023 το επίδομα ανεργίας θα φτάσει στα 479,17 ευρώ.

– Το ειδικό Βοήθημα λήξης ανεργίας το οποίο ισούται με 13 ημερήσια επιδόματα ανεργίας κι από 227,65 ευρώ διαμορφώνεται στα 249 ευρώ. Ειδικό βοήθημα δικαιούνται οι ασφαλισμένοι, εφόσον παρέμειναν εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων επί ένα μήνα μετά τη λήξη της τακτικής επιδότησης ανεργίας και δεν είναι εποχικοί (οικοδόμοι, λατό-μοι, ασβεστοποιοί, μουσικοί, τραγουδιστές/-ριες, εργαζόμενοι/-ες σε τουριστικά και επισιτιστικά επαγγέλματα κ.λπ.).

– Το ειδικό Βοήθημα ύστερα από τρίμηνη παραμονή στα μητρώα των ανέργων: Ισούται με 15 ημερήσια επιδόματα ανεργίας ύψους 262,67
ευρώ διαμορφώνεται στα 287,3 ευρώ.

– Το ειδικό Βοήθημα σε όσους εξέτισαν ποινή στερητική της ελευθερίας: ισούται με 15 ημερήσια επιδόματα ανεργίας ύψους 262,67 ευρώ διαμορφώνεται στα 287 ευρώ.

– Το ειδικό Βοήθημα λόγω Επίσχεσης Εργασίας ή Διακοπής Εργασιών: ισούται με 20 ημερήσια επιδόματα ανεργίας ύψους 350,23 ευρώ διαμορφώνεται στα 383 ευρώ.

– Το ειδικό εποχικό βοήθημα: Το ύψος του προκειμένου για οικοδόμους ορίζεται στο 70% του 37πλασίου του εκάστοτε ισχύοντος ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη ύψους 824,63 ευρώ διαμορφώνεται στα 902 ευρώ.
– Για τα επαγγέλματα των μουσικών-τραγουδιστών, ηθοποιών κλπ. στο 70% του 25πλασίου του εκάστοτε ισχύοντος ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη ύψους 557,22 ευρώ διαμορφώνεται στα 609.5 ευρώ.

– Το βοήθημα Ανεργίας Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολουμένων – Ασφαλισμένων ύψους 437,79 ευρώ διαμορφώνεται στα 479 ευρώ.

Συνολικά τα επιδόματα που αυξάνονται μετά την αύ ξηση του κατώτατου μισθού

Επίδομα – Ποσό
1. Ειδική παροχή μητρότητας: Κατώτατος μισθός
2. Επίδομα γονικής αδείας: Κατώτατος μισθός
3. Βοήθημα λήξης ανεργίας: 13 ημερήσια επιδόματα
4. Βοήθημα τρίμηνης παραμονής στα μητρώα ανέργων: 15 ημερήσια επιδόματα
5. Επίδομα αποφυλακισμένων: 15 ημερή σια επιδόματα
6. Επίσχεσης Εργασίας: 20 ημερήσια επιδόματα
7. Αφερεγγυότητας εργοδότη: Έως 3 μισθοί
8. Εποχικό οικοδόμων: το 70% των 37 κατ. ημερομ/θια
9. Εποχικό σμυριδεργαατών: το 70% των 50 κατ. ημερομ/θια
10. Εποχικό για καλλιτέ χνες, θέ ατρα, τουρισμό : το 70% των 25 κατ. ημερομ/θια

11. Ά λλα εποχικά (δασεργατώ ν – ρητινοσυλλεκτώ ν, καπνεργατώ ν, αγγειοπλαστώ ν – κεραμοποιώ ν-πλινθοποιώ ν και μισθωτώ ν ναυπηγ/κή ς ζώ νης): το 70% των 35 κατ. ημερομ/θια
12. Βοή θημα μη μισθωτώ ν: Μηνιαί ο επί δομα ανεργί ας
13. Επί δομα εργασί ας: 50% επιδό ματος ανεργί ας
14. Αποζημί ωση Μαθητώ ν ΕΠΑ.Σ.: 75% κατ. ημερομησθί ου
15. Επί δομα πρακτική ς ά σκησης (ΙΕΚ ΔΥΠΑ): 80% κατώ τατου μισθού
16. Από κτηση εργασιακή ς εμπειρί ας: Κατώ τατος μισθό ς
17. Προγρά μματα κοινωφελού ς χαρακτή ρα: Κατώ τατο ημερομί σθιο

18. Προγρά μματα απασχό λησης: Επιδό τηση 50% – 90% του κατώτατου μισθού

19. Για εργαζό μενους φοιτητέ ς που συμμετέ χουν σε εξετά σεις: 30 κατ. ημερομί σθια για τους προπτυχιακού ς / 10 κατ. ημερομί σθια για τους
μεταπτυχιακούς