Δεν απαιτείται πλέον ο εμβολι@σμός για τους ωφελούμενους στα ΚΔΑΠ

Δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. υπ’ αριθμ.187/τ.Α’/30.09.2022, ο νόμος 4975/2022, στις διατάξεις του οποίου, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνεται και η πολυαναμενόμενη ρύθμιση για την άρση  της υποχρεωτικότητας εμβολι@σμού σε ΚΔΑΠ ΜΕΑ και ΚΔΗΦ.

Σύμφωνα με τις διατυπώσεις της νέας διάταξης: «Για τη συμμετοχή τους στα προγράμματα και τη λήψη υπηρεσιών από α) τις ανοικτές δομές αναπηρίας των Ειδικών Ιδρυμάτων του άρθρου 6 του ν. 861/1979 (Α’ 2) [….], β) τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία (ΚΔΑΠΑμεΑ) του άρθρου 2 του ν.  4756/2020 (Α’  235) και γ) τα Κέντρα Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΔΗΦ) της υπό στοιχεία Π4α οικ.4633/29.9.1993 απόφασης του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Β’ 789), οι ωφελούμενοι των δομών αυτών δεν απαιτείται να έχουν πραγματοποιήσει την πρώτη ή τη μοναδική δόση εμβολι@σμού κατά του κορωνοϊού COVI-D-19 και να έχουν ολοκληρώσει τον εμβολι@στικό κύκλο σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και στον προβλεπόμενο χρόνο».

Περαιτέρω, προβλέπεται και η αναδρομική ισχύς της συγκεκριμένης πρόβλεψης, υπό τη διατύπωση: «Η μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος παροχή υπηρεσιών από δομές ΚΔΑΠΑμεΑ και ΚΔΗΦ σε ωφελούμενους που ενέπιπταν στο πεδίο εφαρμογής του πρώτου εδαφίου της παρ. 1.β. του άρθρου 206 του ν. 4820/2021 (Α’ 130) θεωρείται νόμιμη».

Απάντηση